ค้นหา

 วิวัฒนาการลานโล่งในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 04065687
โครงการ : วิวัฒนาการลานโล่งในกรุงเทพมหานคร
Project : Evolution of Urban Plaza in Bangkok
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 60,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาวิวัฒนาการลานโล่ง ในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ :
  1. วิวัฒนาการของลานโล่งในกรุงเทพมหานคร จากเริ่มสร้างเมืองจนถึงปัจจุบัน
  2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดลานโล่ง ในเมืองแต่ละยุคของการพัฒนากรุงเทพมหานคร
  3. ประเภทของลานโล่งที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร จากอดีต - ปัจจุบัน
นักวิจัย :

อลิศรา มีนะกนิษฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th