ค้นหา

 ศึกษาการสะสมและการแพร่กระจายของวัตถุมีพิษในระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม
รหัส : 04065664
โครงการ : ศึกษาการสะสมและการแพร่กระจายของวัตถุมีพิษในระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Project : Accumulation and Distribution of Pesticides in Agro-Eco system
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 533,867 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -สำรวจและเก็บตัวอย่างส้มเขียวหวานและดินในสวนส้มของเกษตรกร -ศึกษาการปนเปื้อนของวัตถุมีพิษการเกษตร ตามลุ่มแม่น้ำท่าจีน
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการสะสมและการแพร่กระจายของวัตถุมีพิษในสวนส้มเขียวหวาน
  2. ศึกษาการแพร่กระจายของวัตถุมีพิษการเกษตรในแม่น้ำท่าจีน
นักวิจัย :

ศิวาภรณ์ สกุลเที่ยงตรง

นิรันดร์ ดิษฐ์กระจัน

บังอร ธารพล

ปรีชา ฉัตรสันติประภา

ผกาสินี คล้ายมาลา

พงศ์ศรี ใบอดุลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th