ค้นหา

 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไวน์ และเครื่องดื่มจากผลิตผลทางการเกษตร
รหัส : 04065651
โครงการ : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไวน์ และเครื่องดื่มจากผลิตผลทางการเกษตร
Project : Research and Development of Wine and Beverages Processing Technology
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,106,621 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : การผลิตไวน์ผลไม้ผสมน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากพืชสมุนไพร 5 ชนิด คือ ตะไคร้หอม ตะไคร้ตัน ขิง เปลือกส้ม ขมิ้นชัน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อผลิตไวน์ผลไม้ผสมน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากพืชสมุนไพร
  2. ศึกษาปรับแต่งรสชาติ กลิ่นและสีของไวน์ผลไม้เพื่อให้ถูกรสนิยมของผู้บริโภค
  3. ศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไวน์สมุนไพร
นักวิจัย :

ปรียานุช ทิพยะวัฒน์

ไชยวัฒน์ วัฒนไชย

บัณฑิต จันทร์งาม

วสันต์ นุ้ยภิรมย์

ศศิธร วรปิติรังสี

สุธามาศ ณ น่าน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th