ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบศัตรูพืชกักกัน
รหัส : 04065626
โครงการ : วิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบศัตรูพืชกักกัน
Project : Development for Detection Technique of Plant Quarantine Pests
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 299,899 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยและพัฒนาหาเทคนิคการตรวจสอบศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแดงบางชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทดสอบและพัฒนาเทคนิคการตรวจเชื้อ X. campestris pv. vesicatorra ที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศได้อย่างรวดเร็ว
  2. เพื่อตรวจสอบเชื้อที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนำเข้า และตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ส่งออก
นักวิจัย :

ปิยะรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์

ชลธิชา รักใคร่

ณัฏฐพร อุทัยมงคล

นิพนธ์ ทวีชัย

ปรียพรรณ พงศาพิชณ์

ศรีวิเศษ เกษสังข์

สุรพล ยินอัศวพรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th