ค้นหา

 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกลอย การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านถ้ำน้ำบัง ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
รหัส : 04065309
โครงการ : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกลอย การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านถ้ำน้ำบัง ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและพัฒนา
งบประมาณ : 180,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาการขยายพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากกลอย ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกลอย
  2. ศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์กลอย
  3. ศึกษาภูมิปัญญาในการกำจัดพิษกลอย
  4. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากกลอยในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
นักวิจัย :

พิพัฒน์ ชนาเทพาพร

ณัฐชยา กุลศรี

ปัทมาภรณ์ ไชยโพธิ์

ศันสนีย์ อุตมอ่าง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th