ค้นหา

 การผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซานสำหรับปิดแผล
รหัส : 04065196
โครงการ : การผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซานสำหรับปิดแผล
Project : Production of Chitosan Film for Wound Dressing.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 250,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : 1. เตรียมแผ่นฟิล์มไคโตซานและทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์ม 2. ศึกษาความหนาของแผ่นฟิล์มไคโตซาน 3. ทดสอบการย่อยสลายโดยเอนไซม์ไลโซไซม์ การย่อยสลายโดยแบคทีเรีย การป้องกันการผ่านเข้าของแบคทีเรีย 4. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซานสำหรับเป็นวัสดุปิดแผล เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ก่อโรค
  2. เพื่อทดสอบคุณสมบัติเชิงกลบางประการของแผ่นฟิล์มไคโตซานที่ผลิตได้ เช่น ค่าการต้านแรงดึง ค่าการยืด ณ จุดขาด ความสามารถในการบวมน้ำ เป็นต้น
  3. ศึกษาผลของไคโตซานที่มีต่อเซลล์สัตว์ เช่น ความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์ ผลของไคโตซานต่อการแบ่งเซลล์และความผิดปกติของโครโมโซม
นักวิจัย :

นวลพรรณ ณ ระนอง

ดวงใจ โอชัยกุล

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม

อุ่นเรือน เพชราวัลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th