ค้นหา

 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยเลี้ยงในบ่อดินด้วยขนาดลูกกุ้งแรกปลอ่ยต่างกัน
รหัส : 04065096
โครงการ : การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยเลี้ยงในบ่อดินด้วยขนาดลูกกุ้งแรกปลอ่ยต่างกัน
Project : The Comparison on Growth and Production of Freshwater. Giant Parwn (Macrobrachium rosenbergii) with Different Stocking Size in earth pond.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 15,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งกามกราม ที่ใช้ขนาดปล่อยเลี้ยงต่างกัน 2 ขนาดคือ ขนาดเฉลี่ย 24+-2 กรัม และ 48+-2 กรัม ตามลำดับใช้จำนวนปล่อยเลี้ยงแตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อุธร ฤทธิลึก

จันทร์พิมพ์ กังพานิช

มานพ กาญจนบุรางกูร

วีระวงศ์ ตางาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th