ค้นหา

 ผลของการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวระยะโพสท์ลาวาร์ ที่อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด
รหัส : 04065048
โครงการ : ผลของการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวระยะโพสท์ลาวาร์ ที่อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด
Project : Effect of Growth and Survival Rate of Post Larva Stages (Litopenaeus vannamei on Nursing with Different Feed.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 101,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์หันตรา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาว ที่อนุบาลด้วยตัวอ่อนอาร์ทีเมีย อาร์ทีเมียตัวโต ไรแดงน้ำจืด อาหารผสม ตัวอ่อนอาร์ทีเมียร่วมกับอาหารผสม อาร์ทีเมียตัวโตร่วมกับอาหารผสม และไรแดงน้ำจืดร่วมกับอาหารผสม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาชนิดของอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกกุ้งขาววัยอ่อน
  2. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาววัยอ่อน ที่อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด
  3. เพื่อทราบความต้านทานต่อความเครียด (Stress resistance) ของลูกกุ้งขาวที่อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิด
นักวิจัย :

ชาตรี วิระสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th