ค้นหา

 การใช้เถ้าแกลบดำจากโรงไฟฟ้าพลังแกลบ และตะกอนดิน จากกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ ในการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนของกรุงเทพมหานคร
รหัส : 04063404
โครงการ : การใช้เถ้าแกลบดำจากโรงไฟฟ้าพลังแกลบ และตะกอนดิน จากกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ ในการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนของกรุงเทพมหานคร
Project : Use of Black Rice Husk Ash from Biopower Plant and Sludge Cake from Water Treatment Processes in Bangkok Domestic Wastewater Treatment.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 358,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมชลประทาน
ขอบเขตการวิจัย : 1. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของเถ้าแกลบดำ, ตะกอนดิน และน้ำทิ้งชุมชน 2. ศึกษาการดูดซับโลหะหนักโดยใช้คอลัมน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5" สูง 1.50 เมตร โดยใช้ตัวกรอง คือ เถ้าแกลบดำ และตะกอนดิน ที่มีระดับความสูง 30 และ 60 ซม. อัตราการกรอง 0.5 ฯลฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบดำ และตะกอนดิน
  2. ศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียชุมชนของกรุงเทพฯ โดยใช้เถ้าแกลบดำและตะกอนดิน ที่มีอัตราการกรองต่างกัน และความสูงต่างกัน
นักวิจัย :

ศรีสมร สิทธิกาญจนกุล

ดรรชณี เฉยเพ็ชร

ภราดร อัฐวงศ์

วิมลมาศ สตารัตน์

วีระศักดิ์ จำรูญรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th