ค้นหา

 การเปรียบเทียบการใช้สารป้องกันการแข็งตัวในการเตรียมพลาสม่ากระต่าย เพื่อใช้ทดสอบ Staphylococcus Aureus โดยวิธี Coagulase Test
รหัส : 04063380
โครงการ : การเปรียบเทียบการใช้สารป้องกันการแข็งตัวในการเตรียมพลาสม่ากระต่าย เพื่อใช้ทดสอบ Staphylococcus Aureus โดยวิธี Coagulase Test
Project : Comparative of Anticoagulants Using in Rabbit Plasma Preparation for Coagulase Test to Detect Staphylococcus Aureus.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 30,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : ทราบสารป้องกันการแข็งตัวที่เหมาะสม เพื่อผลิตพลาสม่ากระต่ายในรูปทำแห้งสำหรับทดสอบเชื้อ Staphylococus Aureus.
วัตถุประสงค์ :
  1. เปรียบเทียบสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด เมื่อใช้กับพลาสม่ากระต่าย เพื่อพิสูจน์เชื้อ Staphylococus Aureus และ Staphylococcus Epidermidis โดยวิธี Coagulase Test
  2. ผลิตพลาสม่ากระต่ายในรูปทำแห้ง เพื่อทดสอบเชื้อ Staphylococcus Aureus และทดสอบสมมุติฐานที่ว่าพลาสม่าที่ผลิตเองในห้องปฏิบัติการสามารถใช้ตรวจพิสูจน์เชื้อ Staphylococcus Aureus และ Staphylococcus Epidermidis ได้เหมือนกับผลิตภัณฑ์พลาสม่ากระต่ายที่นำเข้าจากต่างประเทศ
นักวิจัย :

ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

ดวงพร พิชผล

นิตยา ชะนะญาติ

ภาวิน ผดุงทศ

เลิศรัก ศรีกิจการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th