ค้นหา

 การศึกษาจำนวนไก่พื้นเมืองที่เหมาะสม ต่อพื้นที่ปล่อยเลี้ยงในพื้นที่สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันในสภาพของเกษตรกร
รหัส : 04063332
โครงการ : การศึกษาจำนวนไก่พื้นเมืองที่เหมาะสม ต่อพื้นที่ปล่อยเลี้ยงในพื้นที่สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันในสภาพของเกษตรกร
Project : A Study to Determine Density of Indigenous Chicken Suitable for Raising in Fruit Orchard Para Rubber and Oil Palm Plantations under Rural Condition.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 598,802 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : หาค่าสมรรถภาพในการให้ผลผลิตของไก่พื้นเมืองที่นำไปเลี้ยงทดลอง เช่น อัตราการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตไข่ และข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้ น้ำหนักตัวที่อายุแรกเกิด 4,8,12,16,20,24 สัปดาห์, อายุและน้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก, น้ำหนักไข่ฟองแรก, จำนวนไข่และลูกไก่ ฯลฯ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธัญจิรา เทพรัตน์

จรวย เทพรัตน์

ทวีศิลป์ จีนด้วง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th