ค้นหา

 การตัดสินใจทำเกษตรระบบไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
รหัส : 04063328
โครงการ : การตัดสินใจทำเกษตรระบบไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
Project : The Decision Making on Mixed Farming System Practices According to the New Theory Agricultural of Farmers in Amphoe khuan Khanun, Changwat Phatthalung.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 113,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาถึงกระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดสินใจในการทำการเกษตรของเกษตรกรผู้ทำและไม่ทำไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางกายภาพชีวภาพของพื้นที่ เพื่อกำหนดเขตนิเวศเกษตรในเขตพื้นที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
  2. ศึกษารูปแบบการทำไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ วิธีปฏิบัติ การตัดสินใจ และเหตุผลในการตัดสินใจของเกษตรกรในการทำไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านกายภาพชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจสังคม และด้านจิตวิทยาของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการทำไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่
นักวิจัย :

อาแว มะแส

บัญชา พุทธวาศรี

ศิริจิต ทุ่งหว้า
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th