ค้นหา

 การคาดหมายการเกิดฝนบริเวณกรุงเทพมหานครจากดรรชนีเสถียรภาพของอากาศ ด้วยระบบโครงข่ายใยประสาทเทียม
รหัส : 01190395
โครงการ : การคาดหมายการเกิดฝนบริเวณกรุงเทพมหานครจากดรรชนีเสถียรภาพของอากาศ ด้วยระบบโครงข่ายใยประสาทเทียม
Project : The Bangkok Rainfalls Forecasting from Stability Indices Using Artificial Neuron Network System.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : 1. บริเวณที่ทำการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2. ช่วงเวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา ปี พ.ศ. 2522-2551
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม ในการพยากรณ์การเกิดฝนในช่วงฤดูร้อน ของกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อหารูปแบบของแบบจำลองโครงข่ายใยประสาทเทียมที่เหมาะสมในการพยากรณ์ ปริมาณฝนรายวันล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง บริเวณกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย :

ประสาน สังวาลเดช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th