ค้นหา

 ผลของการขาดน้ำช่วงต่างๆ กันของการเจริญเติบโตที่มีต่อผลผลิตหญ้าปักกิ่ง
รหัส : 04062521
โครงการ : ผลของการขาดน้ำช่วงต่างๆ กันของการเจริญเติบโตที่มีต่อผลผลิตหญ้าปักกิ่ง
Project : Effect of Water Deficit at Various Growth Stages on Yield of Beijing Grass.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 35,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อที่จะได้ทราบว่าหญ้าปักกิ่งเมื่อเกิดการขาดน้ำจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการเจริญเติบโตบ้างและช่วงใดเป็นช่วงวิกฤตที่สุด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อต้องการทราบถึงผลกระทบของหญ้าปักกิ่งเมื่อได้รับการขาดน้ำในช่วงต่างๆ กันของการเจริญเติบโตเปรียบเทียบกันกับหญ้าปักกิ่งที่ได้รับน้ำตาลช่วงอายุการเจริญเติบโตและไม่มีการขาดน้ำ
  2. เพื่อต้องการทราบว่าการขาดน้ำช่วงใดเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดที่มีผลทำให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าปักกิ่งลดลงมากที่สุด
นักวิจัย :

สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร

ธวัชชัย อุบลเกิด

สมยศ เดชภิรัตนมงคล




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th