ค้นหา

 การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด
รหัส : 04062471
โครงการ : การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด
Project : Analysis of Tray Dryer Performance of Young Bomboo Shoot.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 40,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอบเขตการวิจัย : ได้ทำการศึกษาอุณหภูมิและสภาวะที่เหมาะสมของเครื่องอบแห้งชนิดถาด (Tray dryer) สำหรับการดำเนินการได้ทดสอบที่อุณหภูมิอบแห้ง 4 ระดับ คือ 50 55 60 และ 65 องศาเซลเซียส เพื่อหาระดับที่มีความเหมาะสมที่สุดและได้ผลิตภัณฑ์หน่อไม้อบแห้งที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการอบแห้งหน่อไม้ไผ่ตงโดยการทำการอบแห้งในตู้อบแห้งแบบถาด (Tray Dryer)
  2. ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมที่ใช้การอบแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งด้านกายภาพ เคมี และคุณสมบัติในการคืนรูป
  3. ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของตู้อบโดยวิเคราะห์ อัตราการทำแห้งต่อระยะเวลาโดยการควบคุมความเร็วลมภายในตู้อบ
นักวิจัย :

พิทักษ์ จันทร์เจริญ

กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th