ค้นหา

 การเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตของการเลี้ยงปลานิล ปลาไน ปลาแรด ปลาช่อน ร่วมกัน
รหัส : 04062239
โครงการ : การเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตของการเลี้ยงปลานิล ปลาไน ปลาแรด ปลาช่อน ร่วมกัน
Project : Growth and Cost on Polyculture of Tilapia, Common Carp, Giant Gourami and Sneak Head Fish.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 187,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตสกลนคร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขอบเขตการวิจัย : การเลี้ยงปลานิล ปลาไน ปลาแรด และปลาช่อนร่วมกันในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร อัตราปล่อย 5 ตัวต่อตารางเมตร ทำการทดลอง ณ สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมศักดิ์ ระยัน

โฆษิต ศรีภูธร

นิศาชล ฤาแก้วมา

ภาณุภัทร ตางาม

สมพิศ ตามสั่ง

สายใจ วิชญ์สันต์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th