ค้นหา

 การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะชุมชนให้แก่ท้องถิ่น
รหัส : 01190388
โครงการ : การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะชุมชนให้แก่ท้องถิ่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : พื้นที่ท้องถิ่น 6 ภูมิภาค ได้แก่ 1. เทศบาลนครเชียงใหม่ (แขวงเม็งราย) และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล จ.เชียงใหม่ 2. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 3. เทศบาลตำบลโนนสูง นครราชสีมา 4. เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ชลบุรี 5. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จ.สงขลา 6. เทศบาลเมืองโพธาราม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจปริมาณ โครงสร้างขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะภายหลังการเผยแพร่โครงการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ด้วยการรณรงค์การสร้างจิตสำนึก การสร้างแรงจูงใจ การศึกษาและวิธีกำจัดขยะชุมชนต่อพื้นที่นำร่องทั้ง 6 ภูมิภาค
  2. เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรในท้องถิ่นนำร่อง และการแบ่งแนวทางในการรณรงค์ การสร้างจิตสำนึก การสร้างแรงจูงใจ การสร้างรูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษารวม การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และแนวทางดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
นักวิจัย :

เกษม จันทร์แก้ว

กิตติชัย ดวงมาลย์

ทัศนีย์ บุญประคอง

นฤชิต ดำปิน

นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

ประภัสรา นีละคุปต์

อรอนงค์ ผิวนิล

อลงกรณ์ อินทรักษา

อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th