ค้นหา

 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียว เพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
รหัส : 04061937
โครงการ : การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียว เพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
Project : Farmers'Adoption of Okra Production for Export in the Upper Northern Region of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 189,320 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะธุรกิจการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอบเขตการวิจัย : เป็นแนวทางในการส่งเสริมการผลิตกระเจี๊ยบเขียว เพื่อการส่งออกแก่เกษตรกรในภาคเหนือตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ความสาารถในการผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกของเกษตรกร
  2. ศึกษาระดับการรับรู้ในคุณลักษณะของเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียว เพื่อการส่งออกของเกษตรกร
  3. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียว เพื่อการส่งออกของเกษตรกร และ
  4. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียว เพื่อการส่งออกของเกษตรกร
นักวิจัย :

ปรารถนา ยศสุข

อุดม พรหมเนตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th