ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รหัส : 01190384
โครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Project : The Participation of the Community in the Environmental Health Management at Kitchakute National Park for the Purpose of Conservation Tourism.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา
  2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการกำจัดขยะมูลฝอยจากกิจกรรมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
  3. เพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
  4. เพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวบนเขาคิชฌกูฏ
  5. เพื่อหาแนวทางในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
นักวิจัย :

หิรัญ หิรัญรัตนพงศ์

จุฑามาศ ภุชงค์

ไพศาล ริมชลา

สง่า สืบเพ็ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th