ค้นหา

 โครงการประมวลองค์ความรู้ "แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยโดยวิธีการทางพันธุศาสตร์ปริมาณ"
รหัส : 04060656
โครงการ : โครงการประมวลองค์ความรู้ "แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยโดยวิธีการทางพันธุศาสตร์ปริมาณ"
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุภัทรา อุไรวรรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th