ค้นหา

 การแปรรูปเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุเชื้อเพลิง : การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตและความคิดเห็นของผู้ใช้ถ่านที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนและเปลือกทุเรียนผสมผงถ่าน และขี้เลื่อยในอัตราส่วน 0, 20, 40 และ 60 เปอร์เซ็นต์
รหัส : 01190381
โครงการ : การแปรรูปเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุเชื้อเพลิง : การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตและความคิดเห็นของผู้ใช้ถ่านที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนและเปลือกทุเรียนผสมผงถ่าน และขี้เลื่อยในอัตราส่วน 0, 20, 40 และ 60 เปอร์เซ็นต์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 397,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาวิธีการทำถ่านจากเปลือกทุเรียน และผลผลิตถ่านที่ได้จากเปลือกทุเรียน
วัตถุประสงค์ :
  1. ส่วนประกอบของผลทุเรียน
  2. วิธีการทำถ่านจากเปลือกทุเรียน
  3. ผลผลิตถ่านที่ได้รับจากเปลือกทุเรียน
  4. ลักษณะและคุณภาพของถ่านเปลือกทุเรียน และถ่านเปลือกทุเรียนผสมผงถ่าน และขี้เลื่อยในระดับ 0, 20, 40, และ 60 เปอร์เซ็นต์
  5. ต้นทุนการผลิต
  6. ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อถ่านเปลือกทุเรียน
นักวิจัย :

วรวรรณ สังแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th