ค้นหา

 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์บางชนิด ต่อลักษณะสมบัติของดินและผลผลิตของถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 04060383
โครงการ : อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์บางชนิด ต่อลักษณะสมบัติของดินและผลผลิตของถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
Project : Effect of Some Inorganic Amendments on Soil Characteristics and Soybean Yield in Irrigated Areas, Khon Kaen Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 95,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการทดลองทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ โดยในภาคสนามเป็นการศึกษาผลของการใช้วัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์บางชนิด ที่มาจากแหล่งผลิตต่าง ๆ กันต่อลักษณะสมบัติของดินและผลผลิตของถั่วเหลือง โดยกำหนดพื้นที่ทำการทดลองอยู่ในแปลงของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลของการใช้วัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อลักษณะสมบัติบางประการของดินที่ปลูกถั่วเหลือง
  2. เพื่อศึกษาผลของการใช้วัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิตเมล็ดของถั่วเหลือง
นักวิจัย :

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

จงกล กรรณเลขา

เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th