ค้นหา

 องค์ประกอบชนิด สังคมพืช ในพื้นที่โครงการบ้านป่ารักน้ำ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
รหัส : RIR06098
โครงการ : องค์ประกอบชนิด สังคมพืช ในพื้นที่โครงการบ้านป่ารักน้ำ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
Project : Species Composition, Plant Community Structure of Ban Pa Rak Nam Project, Sawang Daen Din District, Sakon Nakhon Proviince.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การสำรวจสังคมพืชในพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในท้องที่บ้านป่ารักน้ำ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พบ 97 ชนิด 77 สกุล 34 วงศ์ ประกอบด้วยไม้ยืนต้น 71 ชนิด (73.20%) ไม้เลื้อยพบ 10 ชนิด (10.31%) ไม้พุ่ม 5 ชนิด (5.15%) ไม้ล้มลุก 3 ชนิด (3.09%) หญ้า 2 ชนิด (2.06%) และไม้ยืนต้นต่างถิ่น 6 ชนิด (6.19%) วงศ์ที่พบมากสามวงศ์คือวงศ์ Leguminosae (16 ชนิด) Annonaceae (9 ชนิด) และวงศ์ Phyllanthaceae (8 ชนิด) พบไม้ใหญ่ 64 ชนิด ค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) สูงสุด 4 อันดับประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) มีค่าดัชนีความสำคัญเท่ากับ 48.50 รองลงมา 3 ชนิดแรกได้แก่ ขี้เหล็กบ้าน (Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby) พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre.) และ ทะโล้ (Schima wallichii (DC.) Korth) มีค่าดัชนีความสำคัญเท่ากับ 28.03, 26.64 และ 23.39 ตามลำดับ ไม้หนุ่มพบ 57 ชนิด กล้าไม้และไม้พื้นล่างพบ 20 ชนิด
วัตถุประสงค์ :
  1. การสำรวจสังคมพืชในพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในท้องที่บ้านป่ารักน้ำ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พบ 97 ชนิด 77 สกุล 34 วงศ์
นักวิจัย :

ประสิทธิ์ วงษ์พรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th