ค้นหา

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางของต้นรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou)
รหัส : RIR06097
โครงการ : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางของต้นรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou)
Project : A Study of Factors Affecting Lacqure Production of Rak Yai (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou).
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลทำให้ได้ปริมาณน้ำยางรักเพิ่มขึ้น จำนวน 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) การใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 2)รูปแบบการกรีด 3)ระดับความสูงของรอยแผล 4)ความทนทานต่อจำนวนรอยแผล และ 5) การกรีดกระตุ้นน้ำยางพบว่าทั้ง 5 ปัจจัยดังกล่าว มีผลทำให้ได้ปริมาณน้ำยางมากขึ้น โดยมีผลการทดสอบ ดังนี้ จากการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ต้นรักใหญ่ที่ให้น้ำยางและไม่ให้น้ำยาง เมื่อทำการทดสอบทางสถิติ พบว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยต้นรักใหญ่ที่ให้น้ำยางและปุ๋ยมูลสัตว์ มีปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น และในต้นไม้ที่ไม่ให้ยางอาจมีความสมบูรณ์ของต้นกลับมาให้ยางด้วย รูปแบบในการกรีดทั้งแบบตรงและแบบสลับ
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางของต้นรักใหญ่ (Glutausitata (Wall.) Ding Hou) ได้ทำการศึกษาในพื้นที่ป่าสงวนแม่งาวฝั่งซ้าย อำเภองาว จังหวัดลำปาง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และพื้นที่ป่าในความดูแลของศูนย์สิลปาชีพพิเศษบ้านห้วยเดื่อ จังหวัดแม่ฮอ่งสอนในพระราชินูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย :

แก้วนภา กิตติบรรพชา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th