ค้นหา

 การปรับแต่งพฤติกรรมไฟ Promethus ประเทศแคนาดา สำหรับป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
รหัส : RIR06096
โครงการ : การปรับแต่งพฤติกรรมไฟ Promethus ประเทศแคนาดา สำหรับป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
Project : Density and Body Size of Fiddler Crab and Soil Characteristic of Their Habitat, Satun Province, Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความหนาแน่นและขนาดของตัวปูก้ามดาบชนิด Ucarosea (Tweedie, 1937) จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาป่าชายเลน 5 (สตูล) จังหวัดสตูล ภาคใต้ของประเทศไทย ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ขนาดประชากรประมาณ 220 ตารางเมตรใช้กรอบตัวอย่างขนาด 0.5x0.5 ตารางเมตร (n=20) เพื่อรวบรวมปู หลังจากนั้นได้นับจำนวนปูและวัดขนาดลำตัว (ความยาวและความกว้างของกระดอง) นอกจากนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างดินจำนวน 3 ตัวอย่าง(ตัวอย่างละ 100 กรัม) ที่ใกล้โพรงตัวผู้และตัวเมียในกรอบตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตะกอน (%) และอินทรียวัตถุ (%)
นักวิจัย :

วีรชัย ตันพิพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th