ค้นหา

 ภาพรวมค่าการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์โมดิส ช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน ปี พ.ศ. 2546-2561 บริเวณภูมิภาคอาเซียน
รหัส : RIR06095
โครงการ : ภาพรวมค่าการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์โมดิส ช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน ปี พ.ศ. 2546-2561 บริเวณภูมิภาคอาเซียน
Project : Carbon and CO2 Emissions from Active Fire Detected by MODIS during January-April from 2003-2018 in Upper ASEAN Region and Thailand Estimated by CAMS-ECMWF.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : เซ็นเซอร์โมดิสที่ตรวจจับไฟที่กำลังไหม้อยู่มีข้อมูล Fire Radiative Power (FRP) ที่สามารถนำมาหาค่าการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเกิดการเผาไหม้นั้นได้โดยสามารถนำมาคำนวณร่วมกับค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยของแต่ละพืชพันธุ์ ตามชนิดของพืชพันธุ์ ที่ได้ถูกไฟไหม้ โดยค่าเหล่านั้นได้จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการต่างๆ และค่าสัมประสิทธิ์จากการศึกษาร่วมกับค่า Aerosol Optical Depth (AOD) และ Global Fire Emission Database (GFED) ระบบดังกล่าวดำเนินการอยู่ที่หน่วยตรวจติดตามชั้นบรรยากาศคอเปอร์นิคัส ศูนย์พยากรณ์ภูมิอากาศระยะปานกลางแห่งยุโรป
วัตถุประสงค์ :
  1. เซ็นเซอร์โมดิสที่ตรวจจับไฟที่กำลังไหม้อยู่มีข้อมูล Fire Radiative Power (FRP) ที่สามารถนำมาหาค่าการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเกิดการเผาไหม้นั้นได้โดยสามารถนำมาคำนวณร่วมกับค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยของแต่ละพืชพันธุ์ ตามชนิดของพืชพันธุ์ ที่ได้ถูกไฟไหม้
นักวิจัย :

วีรชัย ตันพิพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th