ค้นหา

 การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในพื้นที่ป่าด้วยวิธีการ LiDAR จากอากาศยานและภาพถ่ายทางอากาศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รหัส : RIR06094
โครงการ : การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในพื้นที่ป่าด้วยวิธีการ LiDAR จากอากาศยานและภาพถ่ายทางอากาศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Project : Estimation of Forest Aboveground Biomass using Airborne LiDAR and Aerial Photography: A Case Study in Kaoyai National Park.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดทำแผนที่แสดงปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินที่มีความละเอียดและถูกต้องสูงโดยใช้แบบจำลองออโลเมทรี และ สมการถดถอย ในการคำนวณค่ามวลชีวภาพจากข้อมูลความสูงของต้นไม้ที่สำรวจด้วยระบบไลดาร์และใช้ภาพถ่ายอากาษรายละเอียดสูงสำหรับสนับสนุนการเก็บข้อมูลในแปลงตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา
  2. 5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก
นักวิจัย :

ตรีชาย อนุวงศ์เจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th