ค้นหา

 สมบัติเชิงกลและโครงสร้างของรากต้นแดงและรากต้นยางนา
รหัส : RIR06093
โครงการ : สมบัติเชิงกลและโครงสร้างของรากต้นแดงและรากต้นยางนา
Project : Mechanical Properties and Structures of Xylia xylocarpa(Roxb.) Taub. and Dipterocarpus alatus Roxb.\'s Root.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาลักษณะการกระจายของรากและทดสอบแรงดึงรากของต้นแดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub) และต้นยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb) อายุ 4 ปี จากแปลงทดลองของสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชศรีมา โดยศึกษารูปแบบการกระจายรากตามนิยามของ Yen (1987) พื้นที่หน้าตัดรากตามความลึก ดัชนีความสามารถของรากในการยึดดินในภาคสนาม และทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของรากในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพีป่าไม้ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
วัตถุประสงค์ :
  1. การคัดเลือกชนิดพันธุ์พืชที่จะใช้เป็นทางเลือกในการเสริมแรงในดิน จำเป็นต้องทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบรากเชิงกลและค่าดัชนีราก แต่เนื่องจากข้อมูลทางด้านชีววิศวกรรมปฐพีมีการศึกษาน้อย ยังขาดข้อมูลในอีกหลายชนิดพันธุ์ ทำให้ไม่สามารถแนะนำชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมได้ไปเชิงวิศวกรรมปฐพีมีการศึกษาน้อย ยังขาดข้อมูลในอีกหลายชนิดพันธุ์ ทำให้ำม่สามารถแนะนำชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมได้ในเชิงวิศวกรรม
นักวิจัย :

อังคณา ทองคำ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th