ค้นหา

 การประยุกต์แบบจำลอง CLUE - S และภาพดาวเทียม Landsat เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
รหัส : RIR06092
โครงการ : การประยุกต์แบบจำลอง CLUE - S และภาพดาวเทียม Landsat เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
Project : Application of CLUE - S Model and Landsat Satellite Imagery for Land Use Classification in Sakaerat Biosphere Reserve, Nakhon Ratchasima Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การประยุกต์แบบจำลอง CLUE - S และภาพดาวเทียม Landsat เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2559 โดยใช้เทคนิคการแปลตีความภาพดาวเทียมด้วยสายตา และเพื่อประยุกต์แบบจำลอง CLUE - S ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2564 โดยแปลภาพดาวเทียมออกเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ แหล่งน้ำ พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่อื่นๆ ผลการศึกษาพบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ.2559 มีการเปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ.2554
นักวิจัย :

กนกวรรณ เขียวจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th