ค้นหา

 การประยุกต์ดัชนีพืชพรรณเพื่อคาดการณ์มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของชนิดป่าที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รหัส : RIR06091
โครงการ : การประยุกต์ดัชนีพืชพรรณเพื่อคาดการณ์มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของชนิดป่าที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Project : Application of Vegetation Indices for Aboveground Biomass Estimation in Different Forest Types Using Landsat 8 Imageries Data: A Case Study of Khao Yai National Park.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : วิธีการศึกษาประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ใช้วิเคราะห์หาดัชนีพืชพรรณที่เหมาะสมในการประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดิน จากนั้นหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพเหนือพื้นดินกับดัชนีพืชพรรณ เพื่อสร้างสมการประมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของแต่ละชนิดป่าบนข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ด้วยวิธีทางสถิติประกอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอย และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova)
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพเหนือพื้นดินกับดัชนีพืชพรรณจากข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 หาดัชนีพืชพรรณที่เหมาะสมสำหรับคาดการณ์ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และจัดทำแผนที่ชนิดป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ได้จากการแปลตีความข้อมูลภาพดาวเทียม
นักวิจัย :

จิรพัฒน์ จรูญอุดมสมบัติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th