ค้นหา

 การออกแบบ วิเคราะห์ และประเมินผลเครื่องปลูกกล้ายูคาลิปตัสด้วยโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์
รหัส : RIR06090
โครงการ : การออกแบบ วิเคราะห์ และประเมินผลเครื่องปลูกกล้ายูคาลิปตัสด้วยโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์
Project : Design, Analyze and Evaluate of Eucalyptus Seeding Planter by Finite Element Analysis.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การปลูกยูคาลิปตัสในประเทศไทย ยังคงใช้แรงงานคนเป็นหลัก เนื่องจากต้นทุนกองจักรที่ช่วารนำเข้าเครื่องจักรกลลูง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อนำเสนอแนวคิดในการออกแบบวิเคราะห์และประเมินผลเครื่ยปลูกกล้ายูคาลิปตัส ผลการออกแบบทำให้ได้รูปแบบของเครื่องปลูกยูคาลิปตัส 2 แบบ คือ Euca-Planter No.1 และ Euca-Planter No.2 โดยต่อพ่วงกับรถแทรคเตอร์ขนาด 49 แรงม้าขึ้นไป เครื่องปลูกทั้ง 2 แบบนี้ มีลักษณะการทำงานส่วนใหญ่เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันที่วิธีการทำให้เกิดหลุม นั่นคือ Euca-Planter No.1 ใช้วิธีการขุด แต่ Euca-Planter No.2 ใช้วิธีการเจาะ การทำงานจะให้ต้นกำลังจากระบบไฮดรอลิกในการขุดดินและดันกล้าใส่หลุม กลไกการทำงานเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติโดยอาศัยคนในการควบคุม
นักวิจัย :

ปัทมา แสงวิศิษฏ์ภิรมย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th