ค้นหา

 ผลกระทบของการเผาต่อการสะท้อนน้ำของดินในไร่ข้าวโพดบนพื้นที่สูงบริเวณอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
รหัส : RIR06088
โครงการ : ผลกระทบของการเผาต่อการสะท้อนน้ำของดินในไร่ข้าวโพดบนพื้นที่สูงบริเวณอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
Project : Impacts of Burning on Soil Water Repellency in Highland Cornfield, Nanoi District, Nan Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : ดินสะท้อนน้ำ คือลักษณะของดินที่ไม่ยอมให้นำซึมผ่านได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สาเหตุที่สำคัญคือการเผาที่เกิดจากการเกษตร และไฟป่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นคือพืชไม่สามารถดูดซึมสารอาหารบริเวณที่เกิดดินสะท้อนน้ำ และยังเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายดินอีกด้วย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาค่าดินสะท้อนน้ำที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนเผากับหลังเผาในป่าเบญจพรรณและไร่ข้าวโพด และศึกษาการคงอยู่ดินสะท้อนโดยออกแบบแผนการทดลองแบบสุ่ม 40x40 เมตร พื้นที่ละ 3 แปลง และตรวจสอบหาค่าดินสะท้อนน้ำโดยวิธีการ Water Drop Penetration Time(WDPT) พบว่า ก่อนและหลังเผาทั้งในป่าเบญจพรรณและไร่ข้าวโพดมีค่าดินสะท้อนน้ำที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการคงอยู่ของดินสะท้อนน้ำนั้น พบว่าค่าดินสะท้อนน้ำหายไปเมื่อฝนตกและทำให้ค่าความชื้นในดินเพิ่มขึ้นเกิน 28%w
นักวิจัย :

ปวัตน์ อินทะวงค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th