ค้นหา

 การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าริมน้ำไม้วงศ์ยางเด่นตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
รหัส : RIR06087
โครงการ : การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าริมน้ำไม้วงศ์ยางเด่นตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
Project : Evaluation of Carbon Storage in Riparian Forest Dominated by Dipterocarpaceae Family along the Chao Phraya River Bank.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : วางแปลงตัวอย่างแบบวงกลม (Circular plot) ขนาด 0.1 เฮกตาร์ ตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แล้ววิเคราะห์ค่าทางสังคมพืช ประเมินมวลชีวภาพด้วยสมการแอลโลเมตรี และหาการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จากนั้นวิเคราะห์การกระจายปริมาณการกักเก็บคาร์บอนตามถิ่นอาศัยที่เหมาะสมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบถึงองค์ประกอบชนิดพันธุ์ การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ และการกระจายปริมาณกักเก็บคาร์บอนตามถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของป่าริมน้ำไม้ยางนาเด่น และป่าริมน้ำไม้ตะเคียนเด่น
นักวิจัย :

สญามล นิลแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th