ค้นหา

 การประยุกต์วิธี Line Intersect สำหรับการประมาณมวลซากเนื้อไม้หยาบในป่าชายเลนรุ่นสอง ปากแม่น้ำตราด
รหัส : RIR06086
โครงการ : การประยุกต์วิธี Line Intersect สำหรับการประมาณมวลซากเนื้อไม้หยาบในป่าชายเลนรุ่นสอง ปากแม่น้ำตราด
Project : Application of Line Intersect Method for Mass Estimation of Coarse Woody Debris in a Secondary Mangrove Forest, Trat River Estuary.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : ซากเนื้อไม้หยาบ (coarse woody debris: CWD) คือส่วนต่างๆของต้นไม้ที่ตาย ประกอบด้วยซากไม้ที่ร่วงลงพื้น(downed wood) และต้นไม้ที่ยืนต้นตาย (standing dead tree) มีบทบาทสำคัญในการสะสมคาร์บอนระยะยาวในระบบนิเวศป่าไม้
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาครั้งนี้ได้นำวิธี line intersect มาประยุกต์เพื่อประมาณมวล CWD ในเขตแสมและโกงกางบริเวณป่าชายเลนรุ่นสองปากแม่น้ำตราด ในช่วงก่อนและหลังฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
นักวิจัย :

ปิยะพล แก่นคง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th