ค้นหา

 การทดแทนตามธรรมชาติของกล้าไม้ ลูกไม้ป่าชายเลนและสมบัติของดิน ในพื้นที่บริเวณจอมหอบ ป่าชายเลนบ้านทับปลา ตำบลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
รหัส : RIR06085
โครงการ : การทดแทนตามธรรมชาติของกล้าไม้ ลูกไม้ป่าชายเลนและสมบัติของดิน ในพื้นที่บริเวณจอมหอบ ป่าชายเลนบ้านทับปลา ตำบลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
Project : Natural Succession of Mangrove Seedling and Sapling, and Soil Propertiesaround Mud Lobster Mound, Ban Thappla Mangrove Forest, Thaimueang District, Phangga.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการทดแทนตามธรรมชาติของกล้าไม้ ลูกไม้ป่าชายเลนและสมบัติของดินในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านทับปลา ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวางแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด 50*50 เมตร ในแปลงปลูกป่าชายเลนที่ผ่านการปรับเกลี่ยพื้นที่ (Grading site: GS) และแปลงปลูกไม้ป่าชายเลนบริเวณจอมหอบ(Mound site: MS) วางแปลงย่อยขนาด 10*10, 4*4 และ 1*1 เมตร เพื่อวัดการเติบโตของไม้ป่าชายเลนที่ปลูกและที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ทำการเก็บตัวอย่างดินบริเวณจอมหอบในพื้นที่ MS และในพื้นที่ GS ที่ระดับความลึก 0-10, 10-20, 20-30 และ 30-50 เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการทดแทนตามธรรมชาติของกล้าไม้ ลูกไม้ป่าชายเลนและสมบัติของดินในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านทับปลา ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
นักวิจัย :

เจษฎา วงค์พรหม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th