ค้นหา

 การประเมินการเติบโตของต้นไม้และสมบัติดินของป่าชายเลนปลูกฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รหัส : RIR06084
โครงการ : การประเมินการเติบโตของต้นไม้และสมบัติดินของป่าชายเลนปลูกฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Project : Assessment of Tree Growth and Soil Properties of Restored Mangroves in Khlung District, Chanthaburi Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนในประเทศไทยได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ข้อมูลเกี่ยวกับเติบโตและสมบัติดินหลังการปลูกฟื้นฟูยังมีอยู่อย่างจำกัด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินการเติบโตของต้นไม้และสมบัติดินของป่าชายเลนปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง โดยทำการศึกษาในพื้นที่ป่าชายเลนปลูกฟื้นฟูบริเวณลุ่มน้ำเวฬุ
นักวิจัย :

ออ พรานไชย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th