ค้นหา

 มูลค่าทางเศรษฐกิจของเห็นดป่ากินได้ในสถานีวนวัฒน์วิจัยหนองคูจังหวัดสุรินทร์
รหัส : RIR06083
โครงการ : มูลค่าทางเศรษฐกิจของเห็นดป่ากินได้ในสถานีวนวัฒน์วิจัยหนองคูจังหวัดสุรินทร์
Project : The economic value of wild edible mushrooms in Nhong Ku Silvicultural Research Station, Surin Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคูครอบคลุมพื้นที่ 2300 ไร่ เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบตามธรรมชาติที่เรียกว่า ป่าสนหนองคู พื้นที่ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงมีผลผลิตของป่าจำนวนมาก และชาวบ้านได้พึ่งพาป่ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทางคณะผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของความสมดุลของระบบนิเวศ จึงได้ศึกษาข้อมูลมูลค่าผลผลิตจากป่า โดยได้จัดทำแบบสอบถามการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ของป่าเพื่อสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าสนหนองคูจำนวน 7 หมู่บ้านใน 3 ตำบล ผลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 124 คน(คิดเป็น 12.5% ของครัวเรือนทั้งหมด) ที่ได้สัมภาษณ์ในช่วงปลายปี พ.ศ.2560 พบว่าผลผลิตจากป่าที่เก็บเพื่อการบริโภคและขาย ได้แก่ เห็ด ผลไม้ป่า พืชหัวกิน พืชสมุนไพร ไม้ไผ่และหน่อไม้ หวาย แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก ในส่วนของเห็ดป่ามีการเก็บตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม เป็นจำนวน 12 ชนิด(ตามชื่อสามัญ) ประเมินผลผลิตได้ประมาณ 92 ตัน และคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.7 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ :
  1. สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคูครอบคลุมพื้นที่ 2300 ไร่ เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบตามธรรมชาติที่เรียกว่า ป่าสนหนองคู พื้นที่ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงมีผลผลิตของป่าจำนวนมาก และชาวบ้านได้พึ่งพาป่ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทางคณะผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของความสมดุลของระบบนิเวศ จึงได้ศึกษาข้อมูลมูลค่าผลผลิตจากป่า
นักวิจัย :

สมพร คำชมภู
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th