ค้นหา

 การปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
รหัส : RIR06082
โครงการ : การปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
Project : Raising Touth Awareness on Participatory Conservation and Restoration of Dry Evergreen Forest Dominated by Corepha lecomtei Becc. in Na Di District, Prachinburi Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน ได้ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2561 ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าลาน โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นสมบัติของทุกคนในชาติ จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันดูแล ได้รับความรู้ด้านป่าไม้เพิ่มขึ้น และเห็นว่าป่าเป็นแหล่งของปัจจัย 4 จากนั้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนอย่างยั่งยืน ได้ขยายผลโดยจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นคือเอกสารส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการ์ตูน จำนวน 22 เล่ม
วัตถุประสงค์ :
  1. การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน ได้ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2561 ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าลาน
นักวิจัย :

สิรินทร์ ติยานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th