ค้นหา

 องค์ประกอบและความหลากชนิดของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
รหัส : RIR06081
โครงการ : องค์ประกอบและความหลากชนิดของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
Project : Species Composition and Diversity of Herbs, and Local Wisdom for Forest Utilization in Baan Boonjam Community Forest, Nam Lao Sub-district, Rong Kwang District, Phrae Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบถึงลักษณะองค์ประกอบชนิดพันธุ์และความหลากหลายของพันธุ์พืชสมุนไพร ในป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม จังหวัดแพร่ โดยวางแปลงขนาด 4*4 เมตร ระยะห่างกัน 100 เมตร จำนวน 30 แปลง พบว่า โครงสร้างทางด้านตั้งของป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม เรือนยอดชั้นบนสูง มีไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ประดู่ป่า สัก ปอบิด ยมหิน และรัง เป็นต้น เรือนยอดรอง มีพันธุ์ไม้ที่เด่น ได้แก่ แดง ปอบิด ตีนนก เป็นต้น และเรือนยอดชั้นล่าง มีพันธุ์ไม้ ได้แก่ ตะคร้อ ข่าต้น ขว้าว กระพี้จั่น หนามแท่ง ตะคร่ำ เสี้ยว
นักวิจัย :

กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th