ค้นหา

 ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
รหัส : RIR06080
โครงการ : ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
Project : Benefits of Medicinal Plants in Ban Mai Jad San Community Forest, Rongkhem Sub-district, Phrae province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : ทำการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างพืชสมุนไพรจากแปลงตัวอย่างชั่วคราว ขนาด 10*10 เมตร โดยเก็บข้อมูลพืชสมุนไพรทุกชนิดที่อยู่ในแปลงจำนวน 20 แปลง และการนับจำนวนสมุนไพรทุกชนิดภายในแปลงโดยวิธีการแบบสุ่มกระจาย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปริมาณของพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านจัดสรร และการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่พบในป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร
นักวิจัย :

ต่อลาภ คำโย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th