ค้นหา

 การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
รหัส : RIR06079
โครงการ : การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
Project : Utilization of Chulabhorn Phatthana-12 Community Forestม SukhirinDistrict, Narathiwas Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 12 โดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ในปี 2559 จากประชากรทั้งหมด 103 ครัวเรือน และการสนทนากลุ่ม (Focus group) และข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ.2561 ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าใน 2 รูปแบบ คือ การใช้ประโยชน์โดยตรงจากป่าและเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับการใช้ประโยชน์โดยตรงจากป่ามีเพียง 30 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.12 ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ 4 ประเภทได้แก่ 1)เป็นอาหาร 2)เป็นยาสมุนไพร 3)เพื่อหีบห่ออาหาร 4)เพื่อการก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดมาจากพืชจำนวน 25 ชนิด และน้ำผึ้ง
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 12 โดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ในปี 2559 จากประชากรทั้งหมด 103 ครัวเรือน และการสนทนากลุ่ม (Focus group) และข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ.2561
นักวิจัย :

ฟิรดาว มะเกะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th