ค้นหา

 ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
รหัส : RIR06078
โครงการ : ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Project : The Satisfaction of Undergraduate Students on Green Space Management at Bang Khen Campus, Kasetsart University.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดควงามยั่งยืนภายใต้แนวคิด \"มหาวิทยาลัยสีเขียว\" ดังนั้นความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยครั้งนี้จึงมีความสำคัญในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการพื้นที่สีเขียวให้ตอบสนองต่อความต้องการของนิสิต โดยทำการสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์นิสิต 395 คน กระจายใน 15 คณะและทุกชั้นปี แล้วหาค่าร้อยละและทดสอบความแตกต่างทางสถิติของความพึงพอใจต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวทั้ง 12 ดัชนี ได้แก่ ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ความเพียงพอของพื้นที่สีเขียว ร่มเงา ความงามของพื้นที่ การออกแบบ ทรงพุ่ม การแตกกิ่งก้าน ความเหมาะสมของชนิดพันธุ์ สุขภาพต้นไม้ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากต้นไม้ พบว่า ในภาพรวมของการจัดการพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย นิสิตมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเท่านั้น
วัตถุประสงค์ :
  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดควงามยั่งยืนภายใต้แนวคิด \"มหาวิทยาลัยสีเขียว\" ดังนั้นความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยครั้งนี้จึงมีความสำคัญในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการพื้นที่สีเขียวให้ตอบสนองต่อความต้องการของนิสิต
นักวิจัย :

สุภานี กลมเกลี้ยง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th