ค้นหา

 การวิเคราะห์มูลค่าป่าคาร์บอนต้นแบบโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในรอบ 3 ปีแรก
รหัส : RIR06076
โครงการ : การวิเคราะห์มูลค่าป่าคาร์บอนต้นแบบโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในรอบ 3 ปีแรก
Project : Cost and Benefits in the First Three Years of Forest Carbon Model, Wangchan Forest Project, Rayong Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การวิเคราะห์มูลค่าป่าคาร์บอนต้นแบบ โครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยองในรอบ 3 ปีแรก ได้ทำการศึกษาวิจัย ณ ป่าคาร์บอนต้นแบบ โครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนการปลูกป่าแบบประณีต ผลผลิตไม้ ปริมาณและมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนหมู่ไม้ในแปลงป่าคาร์บอนต้นแบบ รวมถึงศึกษาผลตอบแทนด้านการเงินของแปลงป่าคาร์บอนต้นแบบ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การวิเคราะห์บัญชี และวางแปลงถาวรเก็บข้อมูลด้านป่าไม้ ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในปี 2558-2560
นักวิจัย :

ผกามาศ น้องดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th