ค้นหา

 ความสำคัญและมูลค่าประโยชน์ทางอ้อมของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
รหัส : RIR06075
โครงการ : ความสำคัญและมูลค่าประโยชน์ทางอ้อมของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
Project : The Importance and Indirect Benefits of Big Tree in Bang Kachao Samut Prrakarn Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : เก็บข้อมูล ครอบคลุม 6 ตำบลของอำเภอพระประแดง จำแนกถิ่นอาศัยออกได้เป็น 6 พื้นที่ ได้แก่ ข้างถนน ที่รกร้าง ที่สาธารณะประโยชน์ พื้นที่ส่วนบุคคล ที่วัด สวนสาธารณะ การวิเคราะห์ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ การประเมินมูลค่าคาร์บอนเครดิต และการประเมินมูลค่าของความเชื่อ ผลการศึกษา พบว่า การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางอ้อมของต้นไม้รวม 312,845.25 บาท(เฉลี่ย 2,607 บาท/ต้น) แบ่งออกเป็นมูลค่าของคาร์บอนเครดิต 238,115.25 บาท(เฉลี่ย 1,984 บาท/ต้น) และมูลค่าของความเชื่อ 74,730 บาท (เฉลี่ย 622 บาท/ต้น) การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ตามถิ่นอาศัย พบว่า มูลค่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนตัวมีมาก แสดงถึงการที่ประชากรในชุมชนบางกระเจ้ามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองและส่งผลต่อพื้นที่ส่วนรวมด้วย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการประเมินมูลค่าประโยชน์ทางอ้อมของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
นักวิจัย :

ฑีฆา โยธาภักดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th