ค้นหา

 การผลิตเชิ้อเพลิงอัดเม็ดทอริไฟด์เพื่อการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
รหัส : RIR06074
โครงการ : การผลิตเชิ้อเพลิงอัดเม็ดทอริไฟด์เพื่อการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
Project : Pelletization of Torrefied Biomass Production Research for Commericial and Industrial Wood Energy Utilization.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพและประสิทธิภาพของการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดแบบ Torrefield เพื่อเพิ่มมูลค่าเศษไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงการสำรวจการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข
นักวิจัย :

นฤมล ภานุนำภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th