ค้นหา

 สมบัติบางประการของเชื้อเพลิงอัดเม็ด จากเศษไม้ยางพาราที่ผ่านการทอร์รีไฟด์
รหัส : RIR06073
โครงการ : สมบัติบางประการของเชื้อเพลิงอัดเม็ด จากเศษไม้ยางพาราที่ผ่านการทอร์รีไฟด์
Project : Properties of Wood Pellet Made From Torrefied Rubberwood Residues.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัตืของเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษไม้ยางรามาผ่านกระบวนการทอรีแฟคชั่น โดยใช้เตาปฏิกรณ์แบบถังหมุนรอบ (Rotary Drum) ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไว้ที่ 250 องศาเซลเซียส ชิ้นไม้สับทอร์รีไฟด์ที่ได้จะถูกนำมาบดแล้วศึกษาผลของการเติมตัวประสาน 3 ชนิด ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด และกลีเซอรีนที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ตัวประสานจะถูกเติมในสัดส่วน 1 2 และ 5 โดยน้ำหนักของผงไม้และขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดเม็ดแบบ Flat Die เชื้อเพลิงอัดเม็ดที่ผลิตได้นำมาทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน EN 14961-2 จากการศึกษาพบว่า เชื้อเพลิงอัดเม็ดทอร์รีไฟด์ที่เติมแป้งมันสำปะหลังร้อยละ 5 สามารถอัดเป็นเม็ดได้สัดส่วนร้อยละ 56.21 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากสภาวะการผลิตอื่นๆ แต่ค่าพลังงานความร้อนต่อหน่วยน้ำหนักและความทนทานเชิงกลของเชื้อเพลิงอัดเม็ดทอร์รีไฟด์มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าพลังงานความร้อนต่อหน่วยน้ำหนักและความทนทานเชิงกลของเชื้อเพลิงอัดเม็ดทอร์รีไฟด์มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาคุณสมบัตืของเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษไม้ยางรามาผ่านกระบวนการทอรีแฟคชั่น โดยใช้เตาปฏิกรณ์แบบถังหมุนรอบ (Rotary Drum) ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไว้ที่ 250 องศาเซลเซียส ชิ้นไม้สับทอร์รีไฟด์ที่ได้จะถูกนำมาบดแล้วศึกษาผลของการเติมตัวประสาน 3 ชนิด ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด
นักวิจัย :

ดาริกา ผิวฝ้าย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th