ค้นหา

 อิทธิพลของชนิดกาวต่อคุณภาพของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพารา
รหัส : RIR06072
โครงการ : อิทธิพลของชนิดกาวต่อคุณภาพของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพารา
Project : Influence of Glue Types on Properties of Medium Density Fiberboard Made from Rubberwood.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยนี้นำเสนอเส้นใยไม้ยางพารา (Hevea brasiliensis Mull.Arg.) ผลิตเป็นแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางโดยใช้กาวที่แตกต่างกัน 5 ชนิด คือ 1)กาว pMDI 5% 2)กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ผสมกาว pMDI 5% 3) กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 7% ผสมแป้งมันสำปะหลัง 3% 4)แป้งมันสำปะหลัง 10% และ 5) กาว epoxy 8% โดยแผ่นที่ผลิตได้นำไปทดสอบสมบัติเชิงกลและกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 966-2547 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติด้านต่างๆ ของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพาราที่ใช้กาวต่างชนิดกันเป็นสารเชื่อม สรุปได้ว่าชนิดของกาวที่ใช้มีผลต่อค่าการพองตัวตามความหนา ความต้านแรงดัด มอดุลัสยืดหยุ่น และค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าของแผ่น
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาเส้นใยไม้ยางพารา (Hevea brasiliensis Mull.Arg.) ผลิตเป็นแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางโดยใช้กาวที่แตกต่างกัน 5 ชนิด
นักวิจัย :

ทรงกลด จารุสมบัติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th