ค้นหา

 ศักยภาพของชีวมวลเพื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก: กรณีศึกษาของสวนป่าขุนแม่คำมีและสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย (ไม่เกิน 1 MW)
รหัส : RIR06071
โครงการ : ศักยภาพของชีวมวลเพื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก: กรณีศึกษาของสวนป่าขุนแม่คำมีและสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย (ไม่เกิน 1 MW)
Project : Potential of Biomass for very Small Power Plant (not over 1 MW): A Case of Khun MaeKham Mee Plantation and Mae Sai Hae Sai Forest Plantation.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : ในฐานะที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม้ มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศ ประมาณ 1.2 ล้านไร่ ซึ่งในการดำเนินงานของสวนป่า มีเศษวัสดุเหลือทิ้ง อาทิ เศษไม้ ปลายไม้ และไม้พื้นล่าง จำนวนมาก การนำวัสดุเหลือทิ้งจากภาคป่าไม้มาเป็นเชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพื่อตอบโจทย์ทางด้านพลังงาน
วัตถุประสงค์ :
  1. ทำการศึกษาศักยภาพชีวมวลจากการดำเนินงานของสวนป่า เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (Very Small Power Plant: VSPP) ไม่เกิน 1 MW ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการปลูกสร้างสวนป่าและแผนการทำไม้ของสวนป่า สามารถนำมาศึกษาศักยภาพชีวมวลของสวนป่าได้
นักวิจัย :

วัลลภา ตรัยวิกรานต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th