ค้นหา

 ผลของการลิดกิ่งต่อการเติบโตและคุณภาพเนื้อไม้ของสักในสวนป่า
รหัส : RIR06070
โครงการ : ผลของการลิดกิ่งต่อการเติบโตและคุณภาพเนื้อไม้ของสักในสวนป่า
Project : Effects of Pruning on Growth and Wood Quality of Teak in Plantation.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จำนวน 4 ซ้ำ หน่วยทดลอง คือ ความสูงของการลิดกิ่ง ประกอบด้วยแปลงควบคุม(ไม่มีการลิดกิ่ง) ลิดกิ่งถึงระดับความสูงจากพื้นดิน 5 เมตร 6 เมตร และ 7 เมตร เก็บข้อมูลภายหลังการลิดกิ่งเป็นเวลา 3 ปี โดยทำการตัดขยายระยะร้อยละ 50 ทั่วพื้นที่ในปีที่ 2 ของการศึกษา ผลของการศึกษา พบว่า การลิดกิ่งและระดับความสูงจากระดับพื้นดินของการลิดกิ่งไม่มีผลต่อการปรับปรุงการเติบโตของต้นสัก
วัตถุประสงค์ :
  1. ผลของการลิดกิ่งต่อการเจริญเติบโตและรูปทรงของหมู่ไม้สักได้ดำเนินการโดยวางแปลงทดวองที่สวนป่าสักในจังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย :

วรพรรณ หิมพานต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th