ค้นหา

 ผลของการตัดขยายระยะต่อการสะสมและปริมาณสารอาหารของซากพืช
รหัส : RIR06069
โครงการ : ผลของการตัดขยายระยะต่อการสะสมและปริมาณสารอาหารของซากพืช
Project : Effects of Thinning on Litter Accumulation and Nutrient Content in Reforestation Area of SakaeratSilvicutural Research Station, Nakhon Ratchasima Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาผลของการตัดขยายระยะต่อการสะสมและปริมาณสารอาหารของซากพืชในพื้นที่ป่าฟื้นฟู สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ที่มีวิธีตัดขยายระยะ 4 วิธี ได้แก่ ไม่มีการตัดขยายระยะ ตัดขยายระยะที่มีความหนักเบาของการตัด 1/3 ตัดขยายระยะที่มีความหนักเบาของการตัด 2/3 และ ตัดเปิดช่องว่างแบบเป็นกลุ่ม โดยยึดพื้นที่หน้าตัดเป็นหลักดำเนินการวางแปลงการทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง (completely randomized design;CRD) ดำเนินการเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างซากพืชทั้งหมดที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 1*1 เมตร และทำการวิเคราะห์หาน้ำหนักแห้ง ปริมาณสารอาหารของซากพืช และคำนวณปริมาณการคืนกลับของสารอาหาร
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาผลของการตัดขยายระยะต่อการสะสมและปริมาณสารอาหารของซากพืชในพื้นที่ป่าฟื้นฟู สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย :

อารยา อุ้ยกิ้ม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th